Kategoriarkiv: Digitalisering

Kurs Generativ AI och lärande hösten 2023

Jag jobbar mycket med uppdragsutbildning på Luleå tekniska universitet där jag ger kurser och föreläsningar till företag och organisationer som är intresserade av AI i olika former.

Under juni 2023 gav jag en uppdragsutbildning, Generativ AI och lärande på 40 studietimmar varav 6h timmar är träffar online fördelat på 3 tillfällen och resten (34h) är egna studier via filmer och material från mig och inlämningsuppgifter. 231006 börjar nästa omgång av denna kurs och ni kan anmäla er till den senast 230927. Läs mer här. OBS kursen är inte gratis då svenska lärosäten inte får ge gratis uppdragsutbildning.

Vi säljer också en kortare variant på 10h studietimmar med eller utan träffar uppsatt för just din organisation med mig som lärare. Under 2023 och 2024 går flera omgångar av detta upplägg. Vill du veta mer så kontakta mig.

Här får ni en kort introduktion till innehållet.

Kursomgången juni 2023 fick följande omdömmen utav max 6.0 från deltagarna: Helhetsintrycket för kursen är 5.42 och om deltagarna skulle rekommendera kursen fick 5.58. Några urval av kommentarer gällande vad deltagarna tyckte var bra med kursen:

  • Att man kan göra momenten i egen takt, att få prata med andra om innehållet, att reflektera med regelbundenhet och tvingas skriva ned sina tankar utan att se andras svar, intressant att få höra olika röster om AI i olika filmer.
  • Bra med Parnes som har lång erfarenhet inom området, bra urval av information, filmer, tips på verktyg och liknande. Mycket givande och skapar intresse av att lära mer.
  • Entusiastisk kursledare.
  • Bra med inspelat material. Väldigt roligt, intressant och givande att får nätverka med lärare och utbildningsfolk inom olika sektorer.
  • Lärarens insatthet i området.
  • Ta del av andras tankar, reflektioner och erfarenheter. Komprimerad avgränsad i tid i det officiella genomförandet, men samtidigt ”stretchad” genom några månader innan slutuppgift ska vara inlämnad samt åtkomst till material 1 år.
  • Lärarens insatthet i området.
  • Bra föreläsningar och bra texter. Trevligt bemötande och stort engagemang från läraren. Bra med kombination av Zoom-träffar och asynkrona delar i Canvas. Jag tycker slutuppgiften var jättebra, så att man fick tillämpa också och reflektera över vad som hände och hur det fungerade.

Varmt välkomna att delta i mina kurser!

Rekommendationer gällande användning av Generativ AI för pedagogiska praktiken och forskningsetiken vid Luleå tekniska universitet – remiss maj 2023

Under våren har jag varit med i en arbetsgrupp för att ta fram rekommendationer gällande användning av Generativ AI inom den pedagogiska praktiken och forskningsetiken vid Luleå tekniska universitet.

Dokumentet är ute på remiss inom LTU till 230831 men jag tänkte att det finns intresse för andra att läsa det också.

Arbetsgruppen består av Sebastian Gabrielsson (prodekan FFN), professor Peter Parnes, Marcus Strömbäck Hjärne (HPC) samt professor Staffan Lundström (forskningsetiskt råd).

Dokument

Presentation: The Future of AI and Learning – Media & Learning 230524

I gave a talk on The Future of AI and Learning at the event AI in Higher Education: opportunities and threats organized by Media & Learning on 230524.

The main points covered are:
– Transforming Education: Generative AI to enable personalized, adaptive learning experiences.
– AI-Assistants: Enhancing individual learning through tailored support.
– Generative AI’s Future: Exploring new directions to revolutionize teaching and learning.

Presentation

Presentation: ISOC-SE Utmaningar och möjligheter med generativ AI

Internet Society – Swedish Chapter, ISOC-SE bjöd in mig för att prata om generativ AI 230523 1600-1730. Eventet är gratis och öppet för alla och här är mer information hos ISOC-SE.

Vad är det som gör just ChatGPT så attraktivt? Peter Parnes ger en introduktion till hur verktyg för generativ AI (artificiell intelligens) kan användas både professionellt och privat samt presenterar både möjligheter och utmaningar med att använda AI för att generera text, bild, film, musik, dataspel med mera. Peter kommer också att ge en framtidsspaning gällande AI och dess påverkan på våra liv. Efter presentationen kommer ni att få ställa frågor om AI, ChatGPT med mera.

Presentation

Inspelning av föreläsningen. Längd: 1h 08min.

Presentation: Lunch ’n’ Learn på KTH 230503

Onsdag 230503 1200-1400 besökte jag Kungliga tekniska högskolan, KTH och deras föreläsningsserie Lunch ’n’ Learn för att föreläsa om och diskutera AI och lärande i högre utbildning.

Titeln är ”ChatGPT och annan generativ AI-teknik – Möjligheter och utmaningar”.

Eventet är online via Zoom på engelska och ni hittar mer information här. Nedan hittar ni en inspelning av föreläsningen.

Presentation

Framtidens lärande i högre utbildning med generativ AI

Hur kan vi nyttja generativ AI för att stötta studenterna i deras lärande? 221130 släpptes AI-verktyget ChatGPT och lärare och studenter har fascinerats av hur detta verktyg kan användas för både fusk och hjälp med lärande. Sedan dess har en rad olika verktyg baserat på den underliggande AI-hjärnan GPT släppts för att hjälpa till med skapande och förståelse.

OpenAI, företaget bakom GPT har genom ChatGPT skapat en tjänst där användarna kan interagera med AI:n på ett naturligt sätt genom konversationer och företaget fortsätter att utveckla GPT genom återkoppling från människor som sedan tränas in i modellen för att göra den ännu bättre. Samtidigt är det viktigt att notera att den underliggande transformerbaserade AI-hjärnan inte är en faktadatabas utan i stället är en statistisk modell för att räkna ut vad nästa del i ett ord ska vara baserat på kontexten. Detta leder till att användare måste vara försiktiga med resultaten och ständigt källkritiska.

Övergripande kallas tekniken för att skapa nytt med hjälp av AI för generativ AI och inkluderar inte bara generering av text utan även bilder, musik, film med mera.  AI-verktyg som ChatGPT kommer att integreras i vår vardag och finnas tillgängliga överallt och det leder till frågan hur undervisningen bör bedrivas för att stötta studenters lärande på bästa sätt. Tidiga experiment visar att AI-verktygen kan användas för att stötta studenter i deras lärande genom att vara en hjälplärare som kan förklara olika saker samt bekräfta att studenter har förstått det de ska lära sig.  

Ökad inkludering med hjälp av AI

En viktig fråga för dagens högre utbildning är integration där målet är att alla oberoende av bakgrund ska kunna delta i undervisningen. Här kan AI-verktygen hjälpa studenter med utländsk bakgrund att delta, förstå och lära sig mer. Undervisningen sker ofta på engelska och genom att använda till exempel ChatGPT kan texter sammanfattas och förklaras på olika språk. 

En annan aspekt är möjligheten till en mer rättvis examination av skriven text med hjälp av AI. I majoriteten av fallen ska examinatorn inte examinera själva språket utan examinera innehållet. Om rapporten är dåligt skriven, till exempel på grund av bristande kunskaper i svenska så kan den tvättas innan inlämning för att dölja de språkliga bristerna och leda till en mer objektiv examination.

Examination i en värld med AI 

Dagens tillgängliga AI-verktyg gör att möjligheten till fusk ökar. Studenter har kunnat fuska i många år men nu har det blivit lättare. Vi kan säga att fusk har demokratiserats där alla kan fuska på lika villkor. Verktyg som ChatGPT kan skapa mycket avancerade texter som svar på inlämningsuppgifter samtidigt som lärare inte har några tillförlitliga verktyg för att avgöra om en text är skriven av en AI. Flera företag hävdar att de har verktyg för detektering men författarens egna experiment visar att de inte är tillförlitliga och även om de skulle fungera så får vi bara en sannolikhet att det är skrivet av en AI. 

Det är också svårt att skapa regler för hur mycket AI-verktygen får användas då användningsmönstret inte behöver vara att studenten ber ChatGPT skriva en text som sedan kopieras in. I stället kan studenten be AI:n om hjälp med förslag, skriva lite själv, be om en förklaring, be AI:n förbättra texten etcetera Hur sätter vi en gräns för hur mycket AI:n får användas i detta fall?  

Vidare kan det till och med vara så att vi lärare, ofta stressade med många rättningar har varit för lata där vi i inlämningar enbart letar efter att enstaka delar finns med, i stället för att examinera den övergripande kunskapen. 

Samtidigt som vi uppmuntrar nyttjandet av AI-verktyg för lärande så behöver vi komplettera skriftlig examination med frågebaserad examination (muntlig eller skriftlig i en kontrollerad miljö) för att säkerställa att studenten faktiskt förstår det de skrivit och lämnat in. 

En tanke för framtiden är att läraren kan få hjälp av en AI med att göra den frågebaserade examinationen genom att en AI ställer frågor till studenten för att ge ett sammanfattande omdöme av om de faktiskt kan ämnet eller inte. Detta leder till att studenten både får en direkt återkoppling på vad den kan och gör att bedömningen främjar en djupare förståelse och lärande hos studenten. Författarens egna experiment med ChatGPT visar att detta är fullt möjligt där AI:n ställer flera frågor baserat på hur studenten svarar tills AI:n anser att den kan ge ett omdöme. 

Effekter på undervisningen långsiktigt

AI-verktygen kommer att vara tillgängliga överallt, kunna förklara saker och kunna lösa komplexa problem åt oss. Vad ska då våra studenter lära sig? Ska de bara satsa på kreativa uppgifter utan att behöva lära sig något? För att effektivt kunna nyttja vår egen kreativitet så måste vi ha kunskap. Jämför till exempel med barn som fritt får hitta lösningar på ett problem. De ger oss då många kreativa och ofta roliga lösningar men sällan något riktigt användbart eftersom de inte har kunskapen för att nyttja sin kreativitet till att ta fram lösningar som bygger på tidigare kunskap. 

Genom användningen av AI-verktyg kan vi skapa en undervisningsmiljö som är individuellt anpassad för varje student som får en egen utbildningsplan som utvecklas kontinuerligt beroende på tidigare resultat där studenten blir mer aktiv i sitt eget lärande. Samtidigt är interaktion och diskussion mycket viktigt för lärandet och genom nyttjandet av AI-verktyg kan läraren få mer tid för de djupare diskussionerna om det studenterna ska lära sig. Frågan är här om det kommer att leda till att studenterna lär sig effektivare och långsiktigt, till och med att studietakten kan öka? 

Diskussion

Lärarnas pedagogiska praktik och högskolepedagogik kommer att behöva utvecklas genom att integrera AI-verktyg för effektivare och mångsidigare undervisning och anpassa undervisningen till individuella behov. Det kommer att leda till ökad tillgänglighet och inkludering för studenter med olika bakgrunder samt frigöra lärartid för personlig interaktion genom AI-assistans och slutligen stimulera kreativt och kritiskt tänkande med nya idéer och perspektiv.

AI kommer att starkt påverka allas lärande och öppnar för stora möjligheter till att utveckla högskolepedagogiken, andragogiken och lärandet.