Travel: februari 2011 Archives

I eftermiddag bär det av på en plötslig resa till Skåne för på måndag är det dags för begravning av min kära lilla mormor som gick bort för några veckor sedan. Mormor, hoppas du har det bra var än du är just nu!

| | Comments (0)
 

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Archive

This page is a archive of entries in the Travel category from februari 2011.

Travel: december 2010 is the previous archive.

Travel: april 2011 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.