maj 2012 Archives

Snart tid att ta tåget mot Luleå igen. Dock smider vi redan planer för nästa längre uteaktivitet. Kanske tältning i närheten av Luleå i början av Juni? 

Sedan blir det nog midsommar i Abisko också. 

Har ni några bra naturplaner?

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Archive

This page is an archive of entries from maj 2012 listed from newest to oldest.

april 2012 is the previous archive.

juni 2012 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.