Hur ser en professor ut?

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
Bästa kommentarer på GemenskapsJul igår var när en i gemenskapen undrade vad jag jobbade med och jag berättade att jag är professor på LTU. Han blev tyst i 2 sekunder och sade sedan rakt på: Kan man se ut sådär som professor?    

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Hur ser en professor ut? .

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2065

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 25, 2011 10:06 EM.

GemenskapsJul was the previous entry in this blog.

Är jag Nalle Puh? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.