Stort steg bakåt för IPRED-förespråkarna men imorgon röstas om vad FRA får/bör göra!

| | Comments (2) | TrackBacks (0)

Idag sa hovrätten nej till att operatören Ephone skulle lämna ut information om vem som IP-nummret från den omtalade ftp-servern tillhör. Detta är ett stort steg bakåt för IPRED-förespråkarna. IDG skriver mer om detta. För övrigt tycker jag 'IPRED-lagen' är en vansinnig lag där privatpersoner skulle kunna hängas ut utan juridisk prövning.

Uppdatering: Det som hovrätten "säger" är att det inte har visats sannolika skäl för upphovsrättsintrång i just detta fall!

Samtidigt så är det omröstning i riksdagen imorgon onsdag om den så kallade FRA-lagen ska röstas igenom. Piratpartiets Rick Falkvinge skriver mer om detta. Om det röstas igenom så börjar FRA avlyssna från 1/12.

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Stort steg bakåt för IPRED-förespråkarna men imorgon röstas om vad FRA får/bör göra!.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/978

2 Comments

Nej, det säger hovrätten inte. Hovrätten säger att det faktum att han hade många ljudböcker på sin dator är inte skäl att anta att han spred dem till allmänheten. Det krävs bevis också.

Att det var upphovsrättsintrång var nog uppenbart eftersom det knappast är bokförlagen som släppt filerna utan releasegrupper. I detta fall ville de dock sätta fast serverägaren för tillgängliggörande.

Upphovsrättsintrånget uppkommer väl rimligtvis bara om det kan bevisas att spridning skett och hovrätten säger här att bevisningen inte håller. Att ta kopia för eget bruk är fortfarande inte olagligt i Sverige.

Eller vad säger övriga? Utbilda mig gärna!!!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 13, 2009 3:47 EM.

Temp in Luleå 1.0.8 - Android-utveckling was the previous entry in this blog.

Säljes: Rancilio Rocky utan dosator is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.