Segt

| | Comments (0)

Segt att komma igång på det nya året med jobb. Kom på att jag hade ett möte 1700 idag så det var ju bara att raka sig och sätta på sig något bättre än en gammal t-shirt. Tur i alla fall att mötet är online så man inte behöver flytta sin feta häck någonstans.

Photo 4

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on januari 2, 2007 4:28 EM.

Simmande blod! was the previous entry in this blog.

Britta Carlsson är död is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.