Britta Carlsson är död

| | Comments (0)

Britta Carlsson är död :( Hon kämpade mot sin cancer i fler omgångar än jag kan minnas där hon friskförklarats ett antal gånger för att efter en tid förklaras som sjuk igen. Det är trist att detta skall behöva hända och så här efteråt är det lätt att man tänker egoistiskt att man inte utnyttjade tiden mer och höll bättre kontakt. jag har ju inte ens träffat Britta på ca 6 månader tyvärr. Mailade dock med henne precis innan jul. Känns konstigt då hon nu är borta :( Britta blev 57 år gammal.

Fastän Britta kämpade mot sin cancer så var hon alltid så positiv när vi träffades!!!!

Här har hennes man skrivit en fin artikel i DN om henne.

Britta, tack för den tid vi fick tillsammans och det var en ära att få ha lärt känna dig!

Britta jag kommer att sakna dig!!!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on januari 3, 2007 5:32 EM.

Segt was the previous entry in this blog.

The Venice Project is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.