Fötter

| | Comments (0)

Varje kväll innan jag går och lägger mig så brukar jag gå ut på verandan barfota och göra lite armhävningar under taket. Detta gör jag oberoende hur kallt det är eller hur mycket snö det ligger på verandan och idag blev det extra fina fotsteg:

Img 2246-1

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on januari 1, 2007 11:23 EM.

A Good Year was the previous entry in this blog.

Simmande blod! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.