Talare på SETTDagarna 2015

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
2015-04-14 ska jag och Agneta Hedenström föreläsa tillsammans på SETTDagarna om vad vi kallar Luleåmodellen för att öka kollegialt lärande runt digitalisering i skolan! Nu skulle jag säga välkomna att komma och lyssna på oss men har ni inte redan köpt en biljett så blir det svårt för det är slutsålt! Välkomna "in spirit".


Agneta.jpgPeter.jpg

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Talare på SETTDagarna 2015.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2133

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on februari 27, 2015 9:30 FM.

Datalogiskt tänkande hos Benzeliusskolan, Bensyn, Luleå was the previous entry in this blog.

MakerDays 2015 i Göteborg is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.