Datalogiskt tänkande hos Benzeliusskolan, Bensyn, Luleå

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
Idag föreläste jag för ett tiotal lärare och en rektor på Benzeliusskolan i Bensbyn i Luleå om Datalogiskt tänkande. Det var bara 30 minuter men det blev närmare 45 minuter med diskussion. Skoj att de är så intresserade men också så sorgligt att det inte finns några resurser alls för datorer i skolan. Under 2014 satsades på årskurs 7 till och med gymnasiet och det blev 1:1-satsningar men under 2015 satsas ingenting på digitaliseringen i skolan tyvärr. Skolor har i princip inga datorer och då spelar det ingen roll hur mycket vi tjatar om datalogiskt tänkande etc. 

Det var i alla fall kul att känna deras energi men samtidigt väldigt deprimerande att de inte kan göra så mycket eftersom de inte har någon utrustning. 

Här är i alla fall min presentation från idag i alla fall om Datalogiskt tänkande. 


0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Datalogiskt tänkande hos Benzeliusskolan, Bensyn, Luleå.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2132

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on februari 26, 2015 2:18 EM.

Skapande och skaparkultur som drivkraft för kreativt lärande i skolan - Prof. Peter Parnes 20150225 was the previous entry in this blog.

Talare på SETTDagarna 2015 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.