Tänk om...

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Rulla tappre springare, rulla min fula vita stinkande Ford. Rulla mig hela vägen till raketen som ska ta mig vidare i livets underbara odysé och vidare mot stjärnorna. Dessa vackra och lockande stjärnor, finns ni eller har ni hunnit slockna innan er strålning har nått oss myror som springer omkring i livets labyrint. Tänk om alla ni stjärnor redan har slocknat. Tänk om.....

Tänk om all snö egentligen var vaniljglass. Tänk om.... 

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Tänk om....

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2036

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 6, 2011 12:24 EM.

Gooooood mooooooorgon världen! was the previous entry in this blog.

Vin, kvinnor och improvisationsteater is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.