Gooooood mooooooorgon världen!

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Hur har ni det idag??? Vilka stora otroliga äventyr ska ni iväg på? Ska ni kanske undersöka en icke tidigare undersökt plats i universum eller kanske försöka hitta en ny matmolekyl som spränger alla smaklökar? Eller kanske leta efter den förnämligaste stimulansen för att stilla kroppsliga lustans begär???

För egen del ska jag ut i den stora urbanska djungeln och leta efter det ultimata samtalet men först måste jag förkovra mig inom säkerhetens mystiska och magiska område. 

På med aketonen och hauberken som skydd mot alla konstiga varelser i betongdjungeln. 

Iväg, iväg, iväg min tappre springare. Iväg mot oupptäckta platser i tid och rum. 

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Gooooood mooooooorgon världen!.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2035

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 6, 2011 7:33 FM.

Gäsp! was the previous entry in this blog.

Tänk om... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.