Snart jullov???

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
Det märks att folk längtar efter julen. På Facebook är det febril aktivitet med massor av kommentarer samtidigt som jobbmailen är stilla. Själv börjar jag jobba först 1630 idag men vad gör alla andra???

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Snart jullov???.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2053

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 20, 2011 9:21 FM.

Norah och jag.... was the previous entry in this blog.

Snö is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.