Malmö

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Goder morgon alla glada morgonmänniskor och god morgon till er andra också. 

Idag blir det en tur till metropolen Malmö för en hel dags fikande med diverse människor, bland annat en fd Luleåbo, vänner från gymnasiet och kanske även min låtsassyster. 

Om någon i Malmö vill träffas i eftermiddag så säg till. Har lite strötider över i kalendern som kan bokas :)

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Malmö.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2073

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 30, 2011 7:11 FM.

Lugn i kropp och skog was the previous entry in this blog.

Tåg, sol och Tatu is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.