Livet är hårt mot de mjuka

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Vinden viner. Huset knakar. Regnet droppar. Har Vintern har migrerat norrut???

Sängen är varm och skön. Kan en go rund gubbe få stanna här hela dagen? Läsa böcker. Chatta. Filosofera. Jobba kanske men inte stiga upp. 

Hur göra med maten? Jag behöver definitivt en husbetjänt. Åhh alla dessa praktiska problem som uppkommer när en go rund gubbe känner sig lat. Livet är hårt mot de mjuka. 

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Livet är hårt mot de mjuka.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2042

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 14, 2011 6:39 FM.

Vintern är här! was the previous entry in this blog.

Stress i ekorrhjulet is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.