Scoutdag

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Idag var det scouternas årliga natt och dag evenemang. Det var natt för de äldre och bara dag för de yngre. Det var en totalt 50 scouter där men otroligt dåligt uppslutning från Tovahs scoutkår, bar 3 kom varav 2 kom en bra stund efter utsatt starttid. I alla fall var de för få att ha egna lag så de fick slå ihop sig med Sunderbylagen. Tävlingen var att de skulle lösa 5 huvuduppgifter plus 17 bonusuppgifter. Huvuduppgifterna var av karaktären sjukvård, knopar, orientering med mera. Scouterna sprang i alla fall omkring och hade mycket roligt även om det blev kaos emellanåt! I miniorklassen (som Tovah tillhör) så kom Tovahs blandade lag två och här är en bild på laget.


090510 - 2.jpg

Det var en mycket trevlig dag och när vi kom hem så städade vi lite ute (grovsopshämtningen imorgon) och sedan grillade vi lite i trädgården.

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Scoutdag.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/787

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on maj 10, 2009 8:46 EM.

Min cykel was the previous entry in this blog.

Urban Exploring is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.