Kiva igen!

| | Comments (1)

Det kom en utmaning på Kiva.org att Sweden teamet skulle komma upp över 3 lån i snitt innan jul så jag lånade ut till två till, dvs 4 lån totalt nu.

Har du lånat ut något? I Sverige gruppen finns en till från Luleå, en Johan. Undrar om det är någon av de Johan jag känner? Här är min "lånesida".

1 Comments

Här är ett kul sätt att stötta Kiva:
http://kakbank.se/Kakbank.html

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 20, 2008 3:44 EM.

What now? was the previous entry in this blog.

Rolando is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.