Johanna fyller år!

| | Comments (0)

Idag blir frun äldre! Jag och Tovah gick upp extra tidigt (nåja, 815) och fixade en födelsedagsbricka med ljus, presenter, två smörgåsar, te och en mellanstor toscakaka (som vi bakade i går). Av Tovah fick mamma en flätad av hjärtstav och av mig fick mamma en elefant! Ja en elefant! Från Lyngngaard! Här är den i svart-vit:


200812211005.jpg

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 21, 2008 10:07 FM.

Peter on Phone: Untitled was the previous entry in this blog.

Tunerec is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.