USA iStore

| | Comments (0)

Som jag skrev igår finns det många fler och roliga program på amriska Apple iStore och nu har jag fixat mig ett amriskt konto och kunde testa Google Mobile App och EBay App. Båda mycket bra program att ha.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 31, 2008 6:27 EM.

Sova kan man göra när man är död, was the previous entry in this blog.

Peter's Weblog: Hej Oliver is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.