iPhone spel

| | Comments (0)

Sitter och testa lite spel för iPhone. Enigmo och AquaForest verkar ganska skoj. Jag gillar pusselspel. iGotchi (tamagochi på iPhone) verkar skoj men inte så mycket att göra ännu. Just nu sover den och då får man inte väcka den :)

Vay var lite knepigt, hittade inte ens ut ur slottet.

Prism och Bejeweled 2 är den vanliga typen av modern Tetris och då tycker jag Aurora Faint är mycket bättre.

Super Monkey Ball som pratats så mycket om var ganska tråkigt (== enformigt) men Crash Bandicoot Nitro Kart 3D var ganska skoj (och svenskt!).

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 29, 2008 11:17 EM.

Slumpcykling was the previous entry in this blog.

Blooooood! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.