Duktig medborgare

| | Comments (0)

Idag har jag varit en duktig/gnällig medborgare som ringde polisen efter att jag sett ett inbrott(sförsök). Så alla fall en ruta krossas på vägen ut av förövarna. Tog nästan 30 minuter innan polisen kom dit och de åkte åtminstone fel en gång. Prata med mig privat om ni vill ha mer detaljer.

Jag blev alldeles till mig när det hände. Man får lite av en adrenalinrusch. Detta är andra gången i mitt liv jag anmäler en pågående stöld. Förra gången var förövaren kvar och det kom två polisbilar farande från vart sitt håll.

Är man duktig eller gnällig när anmäler sådant här?

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 30, 2008 3:10 EM.

Blooooood! was the previous entry in this blog.

full och go is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.