Barnvandring

| | Comments (0)

Bea undrade vad Tovah tyckte om barnvandring och frågar man henne så tyckte hon den långa vandringen var det roligaste. Notera dock att jag mentalt och fysiskt har tränat henne en hel del innan vi åkte upp genom att vandra i skogarna här samt cykla massor. Hon cyklar ju 20KM utan problem på sin lilla cykel. Att inte ha bil är en jättefördel för att få mer tränade barn (och föräldrar för den delen!).

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 26, 2008 11:26 FM.

iPhone 2.0 was the previous entry in this blog.

Ännu en lång runda... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.