Packa

| | Comments (0)

Så har man varit hemma i en vecka och då blir man ju lite rastlös och måste bege sig ut och resa igen. Imorgon bär det iväg på jullov, Jönköping över jul och sedan till Tyringe öve nyår. Den 2/1 kommer vi hem igen!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 18, 2007 8:43 EM.

Stockholm again again again again again...... was the previous entry in this blog.

Packa is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.