Utevcklingplaner och mål

| | Comments (1)

Har precis gjort klart första omgången av utvecklingsplan för mig själv för 2007. Dock har jag inte lagt ner så mycket energi på den eftersom det känns som om det inte kommer att leda till något nytt. Hur många sådana planer har man gjort i livet och vad brukar de leda till? de brukar hamna i en låda någonstans och glömmas bort så varför då slösa tid på dem. Ja jag känner mig ganska cynisk gällande dessa planer.

Ser jag lagom less ut på följande bild?

Photo 5

1 Comments

Du ser ut som jag känner mig...

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on januari 30, 2007 5:55 EM.

Smallpox 2002 was the previous entry in this blog.

Gennys is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.