Begravning

| | Comments (0)

Idag känner jag mig riktigt seg. Har massor att göra, fonder går ner men främst är det nog för att jag faktiskt skall på begravning i eftermiddag. Jag och Håkan skall säga adjö till Britta som var en fantastisk person men som försvann från oss pga cancer.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on januari 11, 2007 10:04 FM.

Oj vilken dag was the previous entry in this blog.

Post begravning is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.