Tyst?

| | Comments (0)

Vad tyst det har varit här då!

Hade ganska mycket att göra när jag kom tillbaka från semestern och jag tror aldrig jag har haft det så svårt att komma igång någonsin efter en semester. Det var tungt.

När man sätter sig framför datorn och tittar i kalendern så börjar tankarna vandra mot, vad gör jag egentligen här FORTFARANDE. Jag gör ju bara samma sak år ut och år in. Vad leder det? Man tjänar pengar som kan betala av huset med och åka på semester. Är det allt? Skall det vara så?

Som svar på efterfrågan av karriärplanering skall alla seniora på Systemteknik presentera en plan för vad de vill för 2006. Vad vill jag egentligen? Är det det som är karriärplanering? Dvs att alla sätter sig ner och planerar på egen hand?


[Listening to: Arabian Nights - Sarah Brightman - Harem (Advance) (8:50)]

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on november 22, 2005 11:07 FM.

Pias blogg was the previous entry in this blog.

Klagar.... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.