Klagar....

| | Comments (1)

Men vad sitter jag och klagar för. Sitter och läser en massa platsannonser just nu och inser hur bra jag har det egentligen. Gräset är inte alltid grönare på andra sidan gatan!

[Listening to: A Whiter Shade Of Pale - Sarah Brightman - The Very Best Of 1990-2000 (3:13)]

1 Comments

Klaga? Tycker mig märka en man som ifrågasätter, vilket är sunt.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on november 22, 2005 11:47 FM.

Tyst? was the previous entry in this blog.

The Island is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.