Snö!

| | Comments (0)

Sov till 0830 idag så det blev stressig på morgonen. J fick lämna T idag så hämtar jag.

Här har det börjar snöa för första gången!! Vintern kommer. Dock så är det plusgrader så snön lägger sig bara på gräset, och knappt det heller.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 21, 2005 9:25 FM.

Flippa ur? was the previous entry in this blog.

Ingen snö is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.