Skatt!

| | Comments (1)

Vet ni vad alkoholskatten är? 501,41:- per liter ren alkohol. Dvs, köper du en 70:a 40% så betalar du 140:- i alkoholskatt! WOW! nog visste jag att det var skatt på det men så mycket????

Nu har jag sett senaste Lost (203) och Invasion (103) och båda var ganska dåliga måste jag säga. Och det var inte bara jag utan J (den bäbiska) tyckte också det.

God natt på er alla små och stora barn!

1 Comments

Grattis till Magen!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 6, 2005 10:24 EM.

Pigg was the previous entry in this blog.

Tand is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.