Party

| | Comments (0)

Hårt festande inatt. Skoj för en gammal gammling som jag och här är bildbevisen!

Det började med sushi med cigarrklubben som dagen till ära fått en hang around, Karin SuperHedning, sedan förfest hos Jocke, in till Jeremiahs fest inne i stan, han med en hamburgare och sedan ut till Kåren. Gulan, Fällan och lite efterfest hos Jocke. Hemma 0430 (vintertid! dvs 0530 gammal tid).

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 30, 2005 12:30 EM.

Slösar bort livet? was the previous entry in this blog.

SEMESTER!!!! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.