Lårben

| | Comments (0)

Och nu hr min mormor ramlat och brutit lårbenshalsen. Hon opererades igår och skall ligga på sjukhus i en vecka. Stackars henne. Hon ramlade i en trappa för hon var så ivrig och inte kunde vänta på min mamma som skulle fälla ihop rullstolen. Mormor har alltså proteser på båda benen efter de amputerats pga sockersjuka och så inte velat läka.


[Listening to: Serenade no 7 in D, K. 250, Haffner - Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Eine Kleine Nachtmusik / Mozarteum Orchestra, Carlo Pantelli (57:12)]

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 11, 2005 10:39 FM.

QTek 9100 was the previous entry in this blog.

Jobberi jobbera is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.