Jeremiah

| | Comments (0)

Well, Jeremiah blev godkänd, min presentation mot Australien gick bra och nu skall jag sova. Lång dag...

har spelat lite Quake4, klart bra känsla och de har lyckats mycket bättre än t.ex. Doom3 som bara varm mörk mörk mörk.

Han med ett avsnitt av Numb3rs också! Mycket bra serie!

God natt!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 24, 2005 10:33 EM.

Jobb was the previous entry in this blog.

Hur gammal är du? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.