Hur gammal är du?

| | Comments (2)

Jag är tydligen 26.6 enligt HurGammalÄrDu! Hur gammal är du? Gör testet och posta en kommentar här!

Nu blev det sådär sent igen :( Vad dålig jag är på att komma i säng :(

2 Comments

Jag är 37,4 :)

Det står ju på nederländska!!!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 26, 2005 11:33 EM.

Jeremiah was the previous entry in this blog.

Dr Jeremiah Scholl is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.