Underbart väder

| | Comments (0)

Idag är det kalas och såklart så fick vi underbart väder. Solen skiner och torkar bort allt regn. Just nu är det 17 vuxna och 6 barn anmälda (inklusive oss) så det blir fullt hus och då är det trevligt att kunna vara ute!

Nu måste jag jobba lite! ha det!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on augusti 13, 2005 9:48 FM.

Tvångsjobb was the previous entry in this blog.

Conny Ericsson gifter sig is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.