Tycker du att alla dessa

| | Comments (0)

Tycker du att alla dessa 3d-spel är för krångliga? Är till och med
2d-spelen i svåraste laget? Då kanske 1d-tetris kan vara något för
dig.

http://www.tetris1d.org/index.php

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on augusti 3, 2005 12:13 EM.

Ännu mer måla was the previous entry in this blog.

Nu fastnade jag framför datorn igen is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.