Regn

| | Comments (0)

Det är riktigt skoj att vara djupt inne i skogen när det börjar ösa ner. Allt ser så annorlunda ut då. Speciellt när man inte ens är på någon riktigt stig utan följer ett älgspår. Vi var ute i skogen bakom snötippen (genväg ni vet) när det började regna på oss. 20 minuter var vi hemma men dyngsura. J och T hade regnkläder men jag hade bara kortbyxor och en flies :)

Annars har vi bara haft en lugn slappardag idag. Massor med timmar i uterummet.

God natt.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on augusti 7, 2005 10:28 EM.

Porsterstek was the previous entry in this blog.

Tvångsjobb is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.