Nuet eller Framtiden

| | Comments (0)

Jag propagerar ofta för att man skall leva i nuet men ibland måste man ta ett steg tillbaka och fundera på vad som egentligen är viktigt och vad som kommer att spela någon roll på ett tioårs perspektiv. Självklart är det en ballansgång man måste hålla genom livet.

Jag har insett att min tid inte riktigt räcker till och jag kommer att skära ner på vissa av mina uppdrag under hösten och letar just nu efter ersättare för ett av de större uppdragen. Eftersom det påverkar andra kan jag väl inte säga mer än så just nu.

Tovah ramlade från en stol idag och slog sig i pannan. Vi trodde först inte det var så farligt men under eftermiddagen spyyde hon så till doktorn vi åkte. Visade sig vara inga problem alls och hon fick helt enkelt åka hem igen!

Imorgon em åker jag till Bryssel och och är tillbaka i Luleå fredag kväll.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on augusti 30, 2005 10:37 EM.

Klubbviken was the previous entry in this blog.

Tillbaka is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.