MÅÅÅÅÅÅLA

| | Comments (0)

Nu har jag målat hela dagen och är lite knäckt. Det tär på musklerna att dra en pensel upp och ner men det går framåt.

Vi var och handlade listerna som skall sitta inne och de skall sågas och målas imorgon. Jag räknar med att såga sista träbiten till uterummet imorgon. WOOHOO.

Kram!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on augusti 1, 2005 8:32 EM.

Jobba was the previous entry in this blog.

Ännu mer måla is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.