Jobba

| | Comments (0)

Nu börjar folket komma tillbaka från semestrarna och eftersom jag jobbat stora delar av sommaren försöker jag kämpa emot och vara lite ledig. Tyvärr har jag svårt att fixa det mentalt och jag väktes idag 5.40 av Tovah och kunde inte somna om förrän ca 7. Så nu är jag trött.... Har under sommaren glömt bort hur man lever i nuet. Har lite av en knut i magen idag tyvärr.

Planen för dagen är att måla, tur till Beijers för att lämna tillbaka panel och köpa lister, måla, måla och sedan klockan 20 har jag USA möte.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on augusti 1, 2005 10:07 FM.

Bilder was the previous entry in this blog.

MÅÅÅÅÅÅLA is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.