Datalogiskt tänkande, skaparkultur i skolan och IT och tjejer

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
Igår gav jag en föreläsning för delar av personalen på Teknikens Hus om datalogiskt tänkande, IT och tjejer samt skapande i skolan! Här är mina bilder om någon är intresserad. 


0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Datalogiskt tänkande, skaparkultur i skolan och IT och tjejer.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2130

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on februari 24, 2015 2:01 EM.

2000 människor dödade på 20 minuter. Effektivt. was the previous entry in this blog.

Skapande och skaparkultur som drivkraft för kreativt lärande i skolan - Prof. Peter Parnes 20150225 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.