Överfikat...

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
Fikat färdigt för idag med massor av trevligt sällskap. Kan verkligen rekommendera Lilla Kafferosteriet om man vill ha det trevligt. Kanske beror på sällskapet dock :)

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Överfikat....

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2075

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 30, 2011 7:19 EM.

Tåg, sol och Tatu was the previous entry in this blog.

2011 och gott nytt år. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.