Bröd..... mmmmm

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
Att baka eller inte baka? Är det frågan? Frågan definierar om vi lever eller är döda? Känner ni det varma brödet.... hör ni prata när det precis kommit ut ur ugnen..... Hej brödet!    Känner ni doften, doften av nybakat bröd.... mmmm underbart..... bröd, livet gåva till mänskligheten.... färskt bröd... bröd i alla smaker och former... mmm brööööd. 

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Bröd..... mmmmm.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2039

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 9, 2011 1:01 FM.

Stockholm, Stockholm, Stockholm was the previous entry in this blog.

Kära snö! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.