Kamera: iPhone4 mot Desire HD

| | Comments (0)

Tog två bilder denna morgon på den vackra fjärden där jag bor. Den ena är med en Desire HD (utan blixt) och den andra med iPhone4. iPhone lagrar bilden i två versioner, en med HDR och en utan HDR. HDR är förenklat en metod för att digitalt få fram en bättre bild genom att exponera motivet flera gånger.

Som ni ser nedan så är iPhone4s bilder mycket bättre, eller? Dock inte så stor skillnad med eller utan HDR just i denna mörka miljö. Vilken tycker du är bäst?

Klicka på bilderna för att dem i full storlek. .

DesireHD.jpg

HTC Desire HD

iPhone4HDR.JPG

iPhone4 med HDR


iPhone4.JPG

iPhone utan HDR

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on november 11, 2010 8:54 FM.

Peter on Phone: Vintrigt was the previous entry in this blog.

Peter on Phone: Karl Andersson – en ny doktor is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.