Installationsföreläsning / Inaugural Lecture Professor Peter Parnes

| | Comments (0)
Inspelning / Recording here.

Installationsföreläsning / Inaugural Lecture Professor Peter Parnes
"Internet, mobiltelefoner och molntjänster - Möjligheter och hot"

Professor Peter Parnes håller sin installationsföreläsning om vilka möjligheter som ges i och med användning av Internet i kombination med "smarta" mobiltelefoner och molntjänster. Föreläsaren kommer även att adressera några möjliga hot mot denna användning och framtida utveckling. Föreläsningen är av populärvetenskaplig art och riktar sig till alla intresserade och kommer att hållas på svenska. Föreläsning pågår under ca 30 minuter följt av en diskussions och frågestund. Föreläsningen kommer även att sändas över Internet via Adobe Connect i det virtuella rummet Peter Parnes.
"The Internet, mobile phones and cloud services - Opportunities and Threats"

Professor Peter Parnes will hold his inaugural lecture on the possibilities offered by the use of the Internet combined with "smart" mobile phones and cloud services. The lecturer will also address some potential threats to this use and future development. The lecture is popular scientific in nature and is addressed to all interested and will be held in Swedish. The lecture will take about 30 minutes followed by a discussion and question and answer session. The lecture will also be broadcast over the Internet via Adobe Connect in the virtual room Peter Parnes.
Datum och tid: 20101209 1030 - 1130
Lokal: A109
Språk: Svenska
Telefon: 0702392995
E-post: peter.parnes@ltu.se
Hjärtligt välkomna!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on november 18, 2010 5:08 EM.

Peter on Phone: God morgon från ett härligt Luleå! was the previous entry in this blog.

Peter on Phone: Lillbagaren is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.