En härlig tur på isen (igen).

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Vi tog oss ut i skogen och vidare ner på Holmsundet. Bort till piratbron och sedan tillbaka runt Holmsundsbroarna. Isen är otroligt tjock redan och det är skoj att kunna gå på den med bara någon cm snö. Vi såg massor av spår; älg, hare, rådjur, möss med mera men inga djur. Kanske inte så sannolikt när man har barn som låter hela tiden :)

Skoj hade vi i alla fall och fastän det är -18 ute så frös ingen av oss. Härligt!


Istur 101128 - 01.JPG Istur 101128 - 02.JPG Istur 101128 - 03.JPG Istur 101128 - 04.JPG Istur 101128 - 05.JPG Istur 101128 - 06.JPG Istur 101128 - 07.JPG Istur 101128 - 08.JPG Istur 101128 - 09.JPG Istur 101128 - 10.JPG Istur 101128 - 11.JPG Istur 101128 - 12.JPG Istur 101128 - 13.JPG Istur 101128 - 14.JPG Istur 101128 - 15.JPG

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: En härlig tur på isen (igen)..

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/1652

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on november 28, 2010 1:26 EM.

LSD-Mjölk! was the previous entry in this blog.

Spaghettisquash is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.