Mina barn...

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Fastän det är höstlov denna vecka så är Oliver på dagis idag eftersom de skulle ha "blå festen" just idag. Så här vacker var Oliver i morse :)

oliverblafesten-20091026.jpg

Här hemma sitter Tovah och syr på en clowndräkt:


tovahsyr-20091026.jpg

Själv sitter jag och skriver på en ny projektansökan.

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Mina barn....

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/1000

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 27, 2009 10:42 FM.

Tovah mår bättre was the previous entry in this blog.

Peter on Phone: Middag hos underbara Cafe Unik is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.