Mikrobutik.se & 24HBC

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Under de senaste 2 dagarna har årets 24H Business Camp gått av stapeln. Skoj att det finns så många roliga idéer som kommer fram och en skoj är mikrobutik.se. Du lägger upp en vara enligt en mall och de tar en liten procent av köpkostnaden (mellan 10 och 100 beroende på pris på varan) men själva butiken kostar inget. För att testa så lade jag upp en mini-butik för att köpa kaffe.

Vill bli inspirerade och höra pitcharna från 24HBC så rekommenderar jag att ni tar en titt på följande film.

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Mikrobutik.se & 24HBC.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/1005

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 31, 2009 12:20 EM.

Peter on Phone: Ny kaffekvarn! Mazzer Mini Electronic. was the previous entry in this blog.

Peter on Phone: Barnen har byggt en koja en trappen :) is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.