Fjällberättelse

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

nej inte någon av mina, utan denna skriven av Hans Fowelin. Trevligt start att läsa den på en höstig dag när regnet öser ner ute.

.... jag längtar upp till fjällen igen. Den ro och stillsamhet som finns där uppe....

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Fjällberättelse.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/970

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 7, 2009 9:20 FM.

Peter on Phone: Tovahs sensate bollisalster. Hon sydde och donade i en timme efter att Oliven somande. was the previous entry in this blog.

Tovah läser... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.