IKEA suger...

| | Comments (0)

golfbollar genom en trädgårdsslang! I alla fall deras högskåp för kök (FAKTUM) suger. Det är rangligt och tar massor med timmar att får det rakt ändå från golvet till taket. IKEA gör bra saker och IKEA gör dåliga saker. Synd bara att de inte lyssnar på vad kunderna tycker är dåligt och gör det bättre. Kostar det verkligen så mycket mer att göra skivorna lite styvare så att den inte knäcks av sin egen tyngd?

Mer detaljer senare.... sova....

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on september 15, 2008 10:27 EM.

Incitament för matbutiker att ha näthandel? was the previous entry in this blog.

Ved is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.