Tjuvholmssundet

| | Comments (2)

Upptäckte just att komunen vill bygga en bro över Tjuvholmssundet så att man kan komma ut till Sandholmen och Klubbviken med cykel. Det verkar vara en rejäl sak som kan öppnas för större fartyg men ändå bara en gång- och cykelväg. Här är bygglovsansökan.

2 Comments

Hmmm, små båtar kan passera men inte laponia... borde innebära att ingen segelbåt kommer under :-(

Vi kommer inte ens under bergnäsbron med katamayaken för hon har en 9 meter hög mast.

/Jalle

Men bron skall vara öppningsbar så att just farttyg som Lapponia skall kunna komma förbi. Se sidan 4 i bygglovsanvsökan för mer info.

Sedan vet jag inte om det kostar något att få bron öppnad eller inte.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 28, 2008 11:05 FM.

Mörkt was the previous entry in this blog.

Blog 2.0 och en ny leksak! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.